A gangstersbarbershop.hu weboldal
adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2019.12.01.
Verzió: 1.0
Tartalom
A gangstersbarbershop.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója 
1. Bevezetés 
2. Általános Rendelkezések
2.1. A gangstersbarbershop.hu, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya 
2.3. Fogalmak 
2.3.1. Alapelvek
2.3.2. Kapcsolódó jogszabályok
3. A gangstersbarbershop.hu adatkezelései
3.1. A gangstersbarbershop.hu honlap látogatóinak adatai 
3.2. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban 
4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk 

1. Bevezetés
A Zsámboki Zoltán Dávid EV (Budapest, Üllői út 218, 1191., adószám: 68558668-1-43 a
továbbiakban: gangstersbarbershop, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a gangstersbarbershop.hu
honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelent tájékoztató („Tájékoztató”) szerint
kezeli az Ön személyes adatait.
A gangstersbarbershop .hu-nál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt,
kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
gangstersbarbershop.hu bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános rendelkezések

2.1. A gangstersbarbershop.hu, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi
tisztviselő elérhetősége
Adatkezelő neve: Zsámboki Zoltán Dávid EV
Székhelye: Budapest, Üllői út 218, 1191
Adószám: 68558668-1-43
Adatvédelmi kérdéseivel keressen
bennünket a következő e-mail címen: gangstersbarber@gmail.com

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett
természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

2.3. Fogalmak
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.1. Alapelvek
A gangstersbarbershop.hu, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne
kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak
legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
• gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek
legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse
(„pontosság”);
• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2. Kapcsolódó jogszabályok
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes
korlátairól (Grt.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.

3. A gangstersbarbershop.hu adatkezelései
Foglaláshoz szükséges adatok: Név, Email cím telefon
3.1. A gangstersbarbershop.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése,
működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefon
Az adatkezelés időtartama: szolgáltatás igénybevételétől számított 30 nap

3.2. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott
módon, a kapcsolatfelvételi űrlapon, a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken
kapcsolatba léphet a gangstersbarbershop.hu -val.
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a gangstersbarbershop.hu -val, a vásárló és az adatkezelő
jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok. Amennyiben a
kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a gangstersbarbershop.hu a panaszról jegyzőkönyvet
vesz fel.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az
üzenetet legfeljebb 30 napig őrizzük meg.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a gangstersbarbershop.hu a panaszról
jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 30 napig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek.
alapján.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk
Az Ön jogai
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a gangstersbarbershop.hu által kezelt személyes
adatai tekintetében a) a
személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog) ;
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.
A gangstersbarbershop.hu indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a
gangstersbarbershop.hu nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól.
Amennyiben Ön nem ért egyet a gangstersbarbershop.hu válaszával vagy intézkedésével, akkor
jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A gangstersbarbershop.hu minden olyan címzettet
tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Kérésre a gangstersbarbershop.hu tájékoztatást ad a címzettekről.
Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a gangstersbarbershop.hu-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a
kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra
terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a gangstersbarbershop.hu közölte vagy
közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat
nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a gangstersbarbershop.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére a gangstersbarbershop.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat a gangstersbarbershop.hu jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatot a gangstersbarbershop.hu nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok
valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a gangstersbarbershop.hu korlátozza az adatkezelést, amennyiben
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a gangstersbarbershop.hu ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a gangstersbarbershop.hu-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a
gangstersbarbershop.hu előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a gangstersbarbershop.hu jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a
gangstersbarbershop.hu a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy
ezeket az adatokat a gangstersbarbershop.hu közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére,
ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.1
Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a gangstersbarbershop.hu válaszával vagy intézkedésével, akkor
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége
A gangstersbarbershop.hu által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott
adatkezelési célra vonatkozó pontban.
Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
A gangstersbarbershop.hu az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem
alkalmaz.
Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A gangstersbarbershop.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Lehetséges változások a Tájékoztatóban
A gangstersbarbershop.hu megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a
gangstersbarbershop.hu a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a
gangstersbarbershop.hu a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.
Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel
az adatvédelmi tisztviselőt.
Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön
hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az
adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.